Oferta

Sporz?dzamy wyceny, opinie oraz ekspertyzy w zakresie Rzeczoznawstwa Samochodowego i Technicznego Maszynowego miedzy innymi:

– wyceny warto?ci rynkowej pojazdw,

– wyceny maszyn i urz?dze? technicznych,

– wyceny megauk?adw technicznych,

– wyceny wyposa?enia przedsi?biorstw,

– wyceny prototypw i innych nietypowych ?rodkw technicznych,

– ustalenia stanu technicznego pojazdw,

– ustalenia danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu,

– ustalenia parametrw pojazdu zabytkowego lub unikatowego,

– ustalenia zakresu uszkodze? powypadkowych pojazdu,

– ustalenia jako?ci przeprowadzonych w poje?dzie napraw,

– ustalenie grubo?ci pow?oki lakierniczej,

– dokumentowania powypadkowych uszkodze? pojazdw.

Nasi klienci do??czaj? przygotowane przez nas opinie – raporty do:

Wnioskw do Urz?du Celnego, Wnioskw o wszelkiego rodzaju dotacje zwi?zane z za?o?eniem lub modernizacj? dzia?alno?ci gospodarczej, Wnioskw do Urz?du Skarbowego, Wydzia?u Komunikacji, Umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, po?yczki, Aktualizacji danych ksi?gowych, Umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego, Umw kupna/sprzeda?y, Przekszta?ce? w?asno?ciowych (aport, fuzje, likwidacje, upad?o?? itp.)